Teenused

Kemikaaliseadus

§ 22.   Ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja kohustused

  • Teabeleht
  • Hädaolukorra riskianalüüs
  • Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan
  • Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus
  • Ohutusaruanne

§ 32.   Erinõuded maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel

Uue ehitise planeerimisel või olemasoleva käitise täiendamisel ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualas tuleb hinnata seonduvaid riske