Teenused

Kemikaaliohutus:

"Kemikaaliseadus" §22: Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete dokumentide koostamine:

  • Teabeleht
  • Riskianalüüs
  • Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan
  • Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus
  • Ohutusaruanne

"Kemikaaliseadus" §32: Suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte ohualasse ehitamisel ohuhinnangu koostamine lähtuvalt Päästeameti juhendist "Kemikaaliseaduse kohaste planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine".

 

Plahvatusohutus:

"Plahvatusohutsoonide määramise nõuded" alusel ATEX analüüside koostamine.

 

Õnnetusjuhtumite riskide hindamine:

Sobiva metoodika alusel vaadeldavate seadmete, protsesside, hoonete, territooriumide ja neid ümbritseva keskkonna vahelise ohu mõju hindamine.